Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.1. Scribbly: Scribbly.net, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Doorzwin 5211, 1788 SM te Julianadorp, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 52478734.
1.2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Scribbly een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 
1.3. Partijen: Scribbly en de wederpartij gezamenlijk.
1.4. Overeenkomst/opdracht:   iedere tussen de wederpartij en Scribbly tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Scribbly zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot: – het verlenen van diensten; en/of, – de verhuur van zaken zoals bedoeld in artikel 7.1. 
1.5. Diensten/dienstverlening: de in het kader van de overeenkomst door of namens Scribbly ten behoeve van de wederpartij te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kan zijn: de technische verzorging van evenementen, inclusief eventueel transport van daarbij te gebruiken zaken en/of de op- en/of afbouw en/of de bediening van die zaken, verhuur en verkoop van licht en geluid, technische verzorging van productie en de op- en afbouw hiervan, bediening en vaste installaties.  
1.6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 


Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden, aanbod en totstandkoming van de overeenkomst 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Scribbly en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Scribbly worden betrokken. 
2.3. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet op de overeenkomst van toepassing, behoudens voor zover zij door Scribbly uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 
2.4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Op mondelinge afspraken tussen partijen of mondelinge toezeggingen van Scribbly kan dan ook geen beroep worden gedaan indien en voor zover zij niet schriftelijk door Scribbly zijn bevestigd. 
2.5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 
2.6. Elk door Scribbly aan de wederpartij uitgebracht aanbod, zoals een offerte, is vrijblijvend. 
2.7. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Scribbly, binden hem niet. 
2.8. Aan een aanbod van Scribbly dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 
2.9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Scribbly niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
2.10. Een overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in artikel 2.6, tot stand op het moment Scribbly een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel op het moment dat de wederpartij akkoord heeft gegeven op een aanbod, zoals offerte van Scribbly, dan wel doordat uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst, zoals door afgifte van het gehuurde of het uitvoeren van een opdracht. Indien de overeenkomst anders dan schriftelijk tot stand komt, dan geldt de offerte, de factuur dan wel een andere schriftelijke bevestiging door Scribbly, als bewijs van de overeenkomst. 
2.11. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst. 
2.12. De wederpartij wordt bij het aangaan van de overeenkomst geacht te handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Op eerste verzoek van Scribbly zal de wederpartij aan Scribbly overleggen een actueel uittreksel uit het Handelsregister en zo nodig andere bescheiden waaruit de bevoegdheid van de handelende natuurlijke persoon blijkt. 


Artikel 3. Duur en annulering van overeenkomsten 

3.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, eindigt de overeenkomst door afronding van de opdracht, dan wel, in geval van losse verhuur als bedoeld in artikel 7, door verstrijken van de overeengekomen looptijd van de overeenkomst. Uitsluitend met voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Scribbly kan de looptijd van de overeenkomst worden verlengd, welke dan wordt geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet. 
3.2. De bepalingen in deze algemene voorwaarden die naar hun aard of strekking zijn bestemd om ook na het eindigen van de overeenkomst te gelden, blijven ook na het eindigen van de overeenkomst van kracht. 
3.3. Indien de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren, zijn de volgende bepalingen van kracht. Bij annulering: – tot de zevende dag (exclusief) vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van aanvang van de dienstverlening, zal 10% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht; – tussen de zevende dag (inclusief) en tweede dag (exclusief) vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van aanvang van de dienstverlening, zal 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht; – tussen de tweede dag (inclusief) en 24 uur vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van aanvang van de dienstverlening, zal 75% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht; – later dan 24 uur vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van de aanvang van de dienstverlening, zal 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht. 
3.4. Indien de totaalprijs op basis van nacalculatie zou worden vastgesteld, wordt de totaalprijs voor toepassing van het vorige lid berekend aan de hand van de verwachte totaalprijs. Deze wordt naar redelijkheid door Scribbly vastgesteld. 
3.5. Indien de door Scribbly geleden schade ten gevolge van de annulering door de wederpartij, hoger is dan gedekt krachtens artikel 3.3 en 3.4, komt deze schade aanvullend voor rekening van de wederpartij, doch met dien verstande dat het totaalbedrag dat de wederpartij ten gevolge van de annulering aan Scribbly verschuldigd is, nimmer meer zal belopen dan 100% van de overeengekomen totaalprijs. 


Artikel 4. Rechten en verplichtingen van partijen in het algemeen 

4.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is Scribbly gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst goederen ter beschikking van de wederpartij te stellen die afwijken van de uitdrukkelijk overeengekomen goederen, mits deze gelijkwaardig zijn en tenminste dezelfde functionaliteit hebben. 
4.2. De wederpartij staat ervoor in dat zij Scribbly, zowel gevraagd als ongevraagd, dit laatste voor zover de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die informatie nodig is, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, waaronder, indien relevant, mede begrepen informatie omtrent bijzondere beperkingen met betrekking tot de locatie van uitvoering, de beschikbare stroom-, laad- en losvoorzieningen op of bij die locatie en de beschikbaarheid van die locatie voor op- en afbouwwerkzaamheden. De wederpartij staat in voor de tijdige aanlevering en juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie, bij gebreke waarvan zulks niet als tekortkoming van Scribbly kan worden beschouwd en Scribbly niet aansprakelijk is voor de eventueel daardoor ontstane schade. 
4.3. De wederpartij dient Scribbly voorts steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de opzet en/of uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. 
4.4. De wederpartij dient Scribbly ter zake onverwijld in te lichten, indien beslag wordt gelegd op goederen van de wederpartij dan wel op goederen die door Scribbly bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, of indien op andere wijze (faillissement / surseance van betaling) wederpartij zijn eigendomsrechten dreigen te worden beperkt of geschaad. 
4.5. Indien overeengekomen is dat medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de wederpartij, dan wel overige door de wederpartij in te schakelen derden, bij de uitvoering van overeenkomst worden betrokken, staat de wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking van Scribbly staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. 
4.6. De wederpartij staat ervoor in dat Scribbly de overeenkomst tijdig kan uitvoeren en de toegangswegen en –deuren geschikt zijn voor het transport van alle door Scribbly mee te brengen zaken. Voorts staat de wederpartij ervoor in dat de aangewezen ruimte voor opslag dan wel plaatsing van de hier bedoelde zaken is leeggeruimd, veilig en voor het overige daarvoor geschikt is. 4.7. Het ontbreken van de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vergunningen, komt voor risico van de wederpartij en laat haar verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs en kosten onverlet. 
4.8. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Scribbly, aanvaardt hij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan zaken van de wederpartij ingetreden bij de uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij staat ervoor in dat de zaken die door Scribbly worden meegebracht en op locatie van de wederpartij worden geplaatst of opgeslagen, krachtens een schadeverzekering voldoende zijn verzekerd. De wederpartij is aansprakelijk voor alle gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan haar eigen zaken, alsmede aan de zaken van Scribbly door haar, haar ondergeschikten, de bezoekers van het betreffende evenement dan wel overige derden berokkende schade, een en ander voor zover de wederpartij niet bewijst dat de schade uitsluitend aan Scribbly of door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kan worden toegerekend. 
4.9. Scribbly en/of de door hem tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere door hen in redelijkheid gewenste faciliteiten op locatie van uitvoering van de overeenkomst.
4.10. Na afloop van een evenement is Scribbly niet verantwoordelijk voor de schoonmaak van de locatie.  
4.11. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de bovenstaande leden van dit artikel, is Scribbly, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en/of eventueel gemaakte extra kosten, door te berekenen aan de wederpartij. 


Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk 

5.1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan het door de wederpartij verschuldigde of nog verschuldigd wordende, hoger uitvallen dan verwacht, of, in geval van een vaste prijs en/of vaste kosten, uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van wijziging van vaste prijzen en/of kosten, zal Scribbly daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. 
5.2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Scribbly zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.  
5.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Scribbly de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Scribbly zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen. 
5.4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en/of levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en/of levering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Scribbly gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden. 5.5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Scribbly een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van Scribbly kan worden gevergd.  
5.6. Een wijziging van de overeenkomst vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en wordt op verzoek van Scribbly schriftelijk vastgelegd. Ook indien de afspraken tot wijziging van de overeenkomst tussen partijen niet schriftelijk worden vastgelegd, is de wederpartij gehouden tot betaling van de meerprijs en meerkosten die daarvan het gevolg zijn.  


Artikel 6. Derden en termijnen 
6.1. Scribbly is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Behoudens indien en voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden dwingend in de weg staat, draagt Scribbly geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door een doen of nalaten van derden die door Scribbly bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. De wederpartij wordt aanbevolen zorg te dragen voor een verzekering ter dekking van de bedoelde schade. 
6.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de door Scribbly bij de overeenkomst betrokken derden. Zij kunnen jegens de wederpartij eveneens een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden als ware zij in plaats van Scribbly partij bij de overeenkomst. 
6.3. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing. 
6.4. Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel het niet betreft te leveren prestaties op een bepaalde dag, een bepaald tijdstip en/of gedurende een bepaalde periode, na verstrijken waarvan nakoming daarvan blijvend onmogelijk is, zijn alle door Scribbly vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Scribbly treedt in dergelijke gevallen niet eerder in dan nadat de wederpartij Scribbly schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Scribbly zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. De bedoelde redelijke termijn bedraagt ten minste vier weken, tenzij nakoming binnen die termijn redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd. 

Incasso
6.5 Wanneer wederpartij in verzuim is geraakt zal een derde partij ingeschakeld worden om het verschuldigde bedrag te innen. De in dit geval bijkomende buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de wederpartij. De incassokosten bedragen 15% van de factuur.

Eigendomsvoorbehoud
6.6 Verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Show Rental BV totdat de opdrachtgever het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende rente en kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld. Zolang het eigendom niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.


Artikel 7. Losse verhuur van zaken 

7.1. Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten die voorzien in de verhuur van zaken (hierna “gehuurde”) waarbij het gehuurde zich gedurende de looptijd van de overeenkomst in de macht van de wederpartij of een andere door haar aangewezen derde bevindt en niet Scribbly of een door hem aangewezen derde voortdurend het beheer over het gehuurde uitoefent (hierna aangeduid als “losse verhuur”). 
7.2. Levering van het gehuurde geschiedt door afhalen daarvan door of namens de wederpartij op de door Scribbly aangewezen locatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt teruglevering op overeenkomstige wijze. 
7.3. Wederpartij is verplicht de gehuurde zaken in een dichte aanhanger danwel in een dichte auto/bus te vervoeren. Dit houdt in dat bijvoorbeeld gehuurde zaken niet in een open laadbak van een pick-up of middels een open aanhanger vervoerd mogen worden. Daarnaast dient wederpartij de gehuurde zaken voldoende te zekeren wanneer de gehuurde zaken worden vervoerd. 
7.4. De wederpartij verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde aan haar is geleverd. De wederpartij is verplicht het gehuurde terstond bij de levering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. De wederpartij kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken. 
7.5. Indien het gehuurde door enige oorzaak zonder annulering niet op het overeengekomen tijdstip door de wederpartij in ontvangst wordt genomen, is de wederpartij niettemin de prijs over de gehele gebruiksperiode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van de wederpartij ter beschikking wordt gehouden. Indien de wederpartij niet onverwijld na sommaties het gehuurde in ontvangst neemt, is Scribbly gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen prijs onverkort verschuldigd blijft. 
7.6. Wanneer het gehuurde eerder dan overeengekomen wordt geretourneerd, blijft de wederpartij de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.  
7.7. Behoudens normale slijtage, dient de wederpartij het gehuurde gedurende de periode dat het gehuurde haar ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan haar is geleverd. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de wederpartij bekend te zijn met de werking van het gehuurde en erkent de wederpartij dat het gehuurde beantwoordt aan het doel waarvoor zij het gehuurde huurt. 
7.8. De wederpartij dient het gehuurde uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde. De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 
7.9. De wederpartij zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen en tevens zorgdragen voor een passende en veilige opslag van het gehuurde. De wederpartij is te allen tijde verplicht Scribbly dan wel een door hem gemachtigde de vrije toegang te verschaffen tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt teneinde de toestand van het gehuurde te laten inspecteren. 
7.10. Indien door Scribbly aan de wederpartij omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen worden verstrekt, is de wederpartij gehouden deze aanwijzingen strikt in acht te nemen. 
7.11. Het is de wederpartij niet toegestaan om het gehuurde aan zaken te bevestigen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins, waardoor schade aan het gehuurde ontstaat of kan ontstaan. 
7.12. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderszins buiten de locatie waar het volgens overeenkomst is bestemd om te worden gebruikt, ter beschikking van derden te stellen. 
7.13. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de wederpartij in de verhouding tot Scribbly in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de wederpartij de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten. 
7.14. Indien zich tijdens de huurperiode een storing of gebrek in of aan het gehuurde voordoet, dient wederpartij dit direct te melden aan Scribbly. Het is de wederpartij niet toegestaan zelf gebreken of storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan het gehuurde. Tenzij de wederpartij ten aanzien van de overeenkomst in gebreke blijft, of de noodzaak voor onderhoud of reparatie voortvloeit uit aan de wederpartij toe te rekenen misbruik, nalatigheid of ongeluk, zal Scribbly het gehuurde kosteloos voor de wederpartij onderhouden en herstellen, dan wel, in het geval spoedige reparatie niet mogelijk is, vervangende goederen leveren. Scribbly is niet gehouden tot onderhoud buiten zijn eigen vestiging; voor onderhoud of reparatie op een andere plaats dan de vestiging van Scribbly kunnen de daarmee gemoeide extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Scribbly zal dit in een voorkomend geval vooraf aan de wederpartij mededelen.  7.15. De wederpartij verklaart zich bekend met het feit dat het gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop het gehuurde aan de wederpartij beschikbaar is gesteld. De wederpartij dient het gehuurde voor eigen rekening en risico te verzekeren, als het gehuurde niet reeds wordt gedekt door een verzekering van de wederpartij. 
7.16. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan het gehuurde is de wederpartij verplicht hiervan terstond melding te doen aan de Scribbly. Tevens zal de wederpartij in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal, het verlies dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de Scribbly doen toekomen. Indien de wederpartij de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gehouden tot vergoeding van alle schade aan Scribbly die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen. 
7.17. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Scribbly, vrijwaart de wederpartij Scribbly van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van het gehuurde. De wederpartij is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden. 
7.18. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, is de wederpartij verplicht de nieuwwaarde van het gehuurde te vergoeden aan Scribbly, onverminderd het recht van Scribbly om vergoeding van de volledige geleden schade te vorderen. 

Terug levering en schade 
7.19. De wederpartij is verplicht om het gehuurde, almede alle daarbij behorende bescheiden, in oorspronkelijke en gereinigde staat en in de oorspronkelijke verpakking waarin het door haar is ontvangen, uiterlijk op het tijdstip van het eindigen van de overeenkomst, terug te leveren op de wijze zoals bedoeld in artikel 7.2. De wederpartij verbeurt een boete ter grootte van de dagprijs van het gehuurde voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de wederpartij in gebreke blijft met het terug leveren van het gehuurde, onverminderd het recht van Scribbly om vergoeding te vorderen van de eventueel extra gemaakte kosten en overige geleden schade. 7.20. Totdat het gehuurde na afloop van de huurperiode feitelijk weer ter beschikking is gesteld van Scribbly, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de wederpartij, ook voor zover het gehuurde zich, al dan niet met toestemming van Scribbly, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan Scribbly wordt terug geleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking van de wederpartij is gesteld, is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Scribbly gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Scribbly om huurderving en vergoeding van eventuele overige schade te vorderen. 
7.21. Indien bij teruggave van het gehuurde deze niet direct door Scribbly gecontroleerd wordt op schade, zal Scribbly dit alsnog doen binnen 72 uur na de teruggave. De schade in verband met eventueel geconstateerde gebreken van het gehuurde waarvoor de wederpartij krachtens deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, komt voor rekening van de wederpartij. 


Artikel 8. Klachten 

8.1. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst door Scribbly dienen door de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 7.3, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Scribbly mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen aan Scribbly schriftelijk te worden bevestigd. 
8.2. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk bij Scribbly te worden ingediend. 
8.3. Klachten dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gronden die tot de klacht aanleiding geven, te bevatten, zodat Scribbly in staat is adequaat te reageren. 
8.4. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Scribbly uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort. 
8.5. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan. 


Artikel 9. Overmacht 

9.1. Scribbly is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten toedoen van Scribbly ontstaat, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Daaronder worden in ieder geval begrepen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden en extreme weersomstandigheden en alle overige situaties welke op grond van de wet overmacht met zich meebrengen. 
9.2. Scribbly behoudt zich het recht voor om zich ook op overmacht te beroepen indien de aanleiding tot de overmacht situatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn. 
9.3. Indien de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
9.4. Indien Scribbly bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 
9.5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 


Artikel 10. Opschorting en ontbinding 

10.1. Scribbly is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Scribbly ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Scribbly in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.  
10.2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Scribbly gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De wederpartij is in dergelijke gevallen verplicht onverwijld mededeling te doen van de gesloten overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder. 
10.3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Scribbly op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht. 
10.4. De wederpartij is verplicht de schade die Scribbly ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.  
10.5. Indien Scribbly de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar en is Scribbly, onverminderd zijn overige rechten, bevoegd het gehuurde onmiddellijk terug te halen. 


Artikel 11. Prijzen, kosten en betalingen 

11.1. Het aanbod van Scribbly, dan wel het contract, vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren, waaronder een eventuele waarborgsom mede begrepen. Alle door Scribbly vermelde prijzen en kosten zijn exclusief btw. Indien voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst geen prijsopgave plaatsvindt, wordt de overeenkomst uitgevoerd tegen de op het moment van tot stand komen van de overeenkomst door Scribbly gehanteerde tarieven. In dat kader dient de wederpartij er rekening mee te houden dat Scribbly zijn prijzen jaarlijks per 1 januari herziet, waaronder tevens de door hem verleende vaste kortingen. Voor nieuw te sluiten overeenkomsten gelden steeds de herziene, op het moment van tot stand komen van de overeenkomst door Scribbly gehanteerde tarieven, ook indien van de herziene tarieven niet uitdrukkelijk mededeling is gedaan aan de wederpartij en zonder dat de wederpartij ten aanzien van deze nieuw te sluiten overeenkomsten aanspraak maakt op eventueel eerder voor haar geldende kortingen. 
11.2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Scribbly gerechtigd de overeengekomen prijzen en kosten dienovereenkomstig te wijzigen. 
11.3. Prijzen en kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van het aanbod van en door Scribbly, bij Scribbly bekende prijs- en kostenbepalende factoren. Scribbly behoudt zich het recht voor om wegens wijziging van lonen of andere prijs- of kostenbepalende factoren, de overeengekomen prijzen c.q. kosten dienovereenkomstig te wijzigen en aan de wederpartij door te berekenen. Daaronder valt tevens de omstandigheid dat de dienstverlening als gevolg van een omstandigheid die redelijkerwijs voor risico van de wederpartij komt, uitloopt. Indien op basis van een uurtarief wordt gewerkt, worden dan ook de daadwerkelijk gewerkte uren aan de wederpartij doorberekend. 
11.4. Indien en voor zover de door de wederpartij verschuldigde prijs een dagprijs betreft, wordt voor de vaststelling van de bedoelde prijs een gedeelte van een dag als een gehele dag aangemerkt. 11.5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij gehouden tot vooruitbetaling van de volledige overeengekomen prijs en kosten, met dien verstande dat indien de overeenkomst een huurovereenkomst voor langere tijd betreft, Scribbly eveneens is gerechtigd de wederpartij maandelijks te factureren. In geval van vooruitbetaling, maakt de wederpartij niet eerder aanspraak op uitvoering van de overeenkomst door Scribbly totdat deze vooruitbetaling volledig door Scribbly is ontvangen.  
11.6. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, enig beslag op haar goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. 
11.7. De wederpartij doet afstand van het recht van retentie. De wederpartij is niet bevoegd tot verrekening van het door haar aan Scribbly verschuldigde met enige tegenvordering. Voorts is de wederpartij niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen jegens Scribbly geheel of gedeeltelijk op te schorten en is elk beroep van de wederpartij op compensatie uitgesloten. 
11.8. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Scribbly overigens voorgeschreven wijze. 
11.9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. 
11.10. Alle redelijke kosten, zowel (buiten)gerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening. 
11.11. De eventueel door de wederpartij betaalde waarborgsom zal door Scribbly mogen worden verrekend met de vorderingen van Scribbly op de wederpartij. 


Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

12.1. In het kader van zijn dienstverlening verbindt Scribbly zich jegens de wederpartij uitsluitend tot een inspanningsverbintenis zonder in te kunnen staan voor enig door de wederpartij beoogd resultaat. 
12.2. Scribbly is nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het niet, niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de door Scribbly beschikbaar gestelde zaken of die in verband met het gebruik of de aanwezigheid daarvan wordt toegebracht aan personen en/of zaken. 
12.3. Indien en voor zolang zaken van Scribbly tijdens de uitvoering van de overeenkomst door hem of door hem aangewezen derden worden beheerd, is het gebruik van die zaken voor risico van Scribbly. In geval van schade aan die zaken ten gevolge van vandalisme, diefstal of andere redelijkerwijs niet voor risico van Scribbly komende omstandigheden, is de wederpartij jegens Scribbly evenwel aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. Alle schade aan apparatuur, vervoermiddelen, andere zaken, crew en toebehoren van Scribbly, door welke oorzaak dan ook, zowel in eigendom van Scribbly als ingehuurd, veroorzaakt door de wederpartij, door derden anders dan door Scribbly aangewezen, door andere redelijkerwijs niet voor risico van Scribbly komende omstandigheden, waaronder overmacht tevens begrepen, en/of door het bij het betreffende evenement aanwezige publiek, wordt door de wederpartij volledig vergoed. Indien en voor zover de zaken van Scribbly niet door Scribbly of door hem bij de overeenkomst betrokken derden worden beheerd, dient de wederpartij voor eigen rekening en risico voor voldoende beveiliging van die zaken zorg te dragen, bijvoorbeeld gedurende de nachtelijke uren. 
12.4. Eventuele kosten voor vervangend materiaal en het bijbehorende transport, alsmede voor extra arbeid, zijn voor de wederpartij. Scribbly is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door de wederpartij, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de wederpartij lijdt doordat beschikbaar gestelde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, tenzij dit geschiedt als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Scribbly. 
12.5. Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Scribbly voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 
12.6. De wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele toestemmingen en vergunningen voor het gebruik van de door Scribbly beschikbaar gestelde zaken op de betreffende locatie. In geval deze toestemmingen of vergunningen ontbreken, kan dit niet als tekortkoming van Scribbly worden aangemerkt en maakt de wederpartij ter zake nimmer aanspraak op enige compensatie. 
12.7. Het gebruik van door Scribbly beschikbaar gestelde zaken geschiedt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, op eigen risico van de wederpartij, ook indien deze zaken in het kader van de overeenkomst door Scribbly worden beheerd. Schade, bijvoorbeeld aan vloeren, almede eventuele schoonmaakkosten komen nimmer voor rekening van Scribbly.
12.8. Scribbly draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
12.9. Voor aan Scribbly toerekenbare (zaak)schade welke wordt gedekt door verzekeringen van de wederpartij, is Scribbly nimmer aansprakelijk. 
12.10. Scribbly is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Scribbly is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in artikel 12.11, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Scribbly in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Scribbly aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Scribbly toegerekend kunnen worden; en, – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in dit lid. 
12.11. De aansprakelijkheid van Scribbly is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst (excl. btw), althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Scribbly betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Scribbly nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Scribbly daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Scribbly dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 
12.12. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient bij de rechter aanhangig te zijn gemaakt binnen een jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en voor de eisende partij bekend is geworden, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet. 
12.13. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Scribbly, zal de wederpartij Scribbly vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Scribbly. 
12.14. Alle schade die Scribbly lijdt als gevolg van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid, komt voor rekening van de wederpartij. 


Artikel 13. Privacy en gegevensverwerking

Diensten
13.1 Het gebruik van diensten kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen.
13.2 In het geval Scribbly voor wederpartij persoonsgegevens van derden verwerkt wordt wederpartij aangemerkt als verantwoordelijke en Scribbly als bewerker. Tenzij anders overeengekomen wordt deze bepaling in de algemene voorwaarden aangemerkt als bewerkersovereenkomst in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
13.3 Wederpartij staat ervoor in dat met betrekking tot de persoonsgegevens van derden is en wordt voldaan aan de Wbp en de AVG. Wederpartij stelt Scribbly schadeloos en vrijwaart Scribbly voor alle aanspraken van derden in verband een overtreding van de Wbp en/of de AVG die niet geheel aan Scribbly is toe te rekenen.
13.4 Alle werknemers van Scribbly die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
13.5 Scribbly zal technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Scribbly maakt gebruik van servers die zich in de EER/EU ruimte bevinden. 

Verhuur
13.6 De persoonsgegevens van de huurder worden door Scribbly verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking zal zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Aan de hand van deze verwerking kan Scribbly:
– uitvoering geven aan de huurovereenkomst, waaronder (maar niet uitsluitend) het verstrekken van gegevens aan verzekeringsmaatschappijen in het kader van de tussen hen en de verhuurder gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, dan wel in het kader van fraude- en criminaliteitsbeheersing; 
– de huurder optimale service verlenen;
– het verstrekken van gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: privacy statement EDR.
13.7 Scribbly zal de persoonsgegevens na afloop van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk vernietigen, tenzij een wettelijke verplichting de verhuurder tot verdere opslag verplicht.
13.8 Scribbly zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk houden en staat er voor in dat door haar ingeschakeld personeel eveneens de vertrouwelijkheid in acht neemt. 
13.9 Scribbly zal bij uitbesteding van de verwerking aan een derde de huurder vooraf informeren over de beoogd in te schakelen derde(n) en de huurder de mogelijkheid bieden tegen de betreffende derde(n) bezwaar te maken. 
13.10 Scribbly zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en deze maatregelen periodiek beoordelen op doeltreffendheid. 
13.11 Scribbly zal de huurder zonder onredelijke vertraging informeren over een inbreuk in verband met persoonsgegevens en de huurder in dat kader van alle relevante informatie voorzien, tenzij niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. 
13.12 Scribbly zal de huurder bijstand verlenen bij het vervullen van de verplichtingen die voortvloeien uit de rechten die de AVG toekent aan betrokkenen, alsmede bij andere verplichtingen die op grond van de AVG op huurder rusten. 
13.13 Scribbly respecteert de privacy van huurder en zal er alles aan doen om de persoonlijke gegevens van huurder te beschermen. 


Artikel 14. Slotbepalingen

14.1 Op elke offerte/overeenkomst en alle aanbiedingen met betrekking tot de vorming van een overeenkomst, en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Indien een beding van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van het overige deel van de algemene voorwaarden. In plaats van het nietige- of ongeldige beding, wat telt als zijnde overeengekomen zal zijn wat het meest overeenkomt, binnen de grenzen van de wet zijn toegestaan, wat de partijen zouden zijn overeengekomen indien zij zich bewust waren van de nietigheid of vernietigbaarheid.
14.3 Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.  
14.4 Geschillen zullen uitsluitend in Alkmaar aan een bevoegde rechter worden voorgelegd, tenzij op grond van een verplicht wettelijke bepaling, een andere rechter wordt aangewezen en onverminderd het recht van Scribbly om de volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. 
14.4 Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen 1 jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan Scribbly bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

Versie: Maart 2020

Contact

Scribbly.net
Postbus 672
1780 AR Den Helder
info@scribbly.net
Tel: 06-12290220

Openingstijden klantenservice

Ma t/m vrij van 08.30 – 17.30 uur*
Za van 09:00 – 12.00 uur*

* Buiten openingstijden alleen bereikbaar voor service en storingen.

Wij hebben geen winkel en/of showroom!
Enkel kantoor aan huis. 

Deze website is een Zaak van Maak

Gepland onderhoud...

Sorry!
Deze pagina is momenteel nog in onderhoud. er wordt hard gewerkt om deze pagina zo snel mogelijk online te krijgen.

Kom je binnenkort de vernieuwde pagina bekijken?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Chat openen
1
Hallo ツ
Kunnen we je helpen?